POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe informacje dotyczą celów oraz zasad przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z KL&MLaw mailowo, telefonicznie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na legalplay.pl/#kontakt.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. z siedzibą w Warszawie („KL&MLaw”). W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa;
 • pocztą elektroniczną: connect@legalplay.pl;
 • telefonicznie: +48 22 25 34567.
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności prowadzenia komunikacji z użytkownikami Serwisu;
 • nawiązać z Tobą lub z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem współpracę biznesową. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych nakierowanych na nawiązanie współpracy z potencjalnymi klientami;
 • prowadzić statystyki oraz analizy odnośnie Serwisu (np. poprzez badanie popularności poszczególnych zakładek i usług). W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu oraz rozwijaniu Serwisu.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W przypadku zadania przez Ciebie pytania, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia Ci na nie odpowiedzi, w tym skontaktowania się z Tobą w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych przechowywane będą przez okres utrzymywania z Tobą relacji biznesowej, a po jej ustaniu maksymalnie przez 1 rok

Informacje pobierane za pośrednictwem plików cookies są przechowywane nie dłużej niż przez 1 rok.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym dostawcom, w tym dostawcom usług IT oraz podmiotom obsługujących korespondencję, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich usług na rzecz KL&MLaw.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wobec przetwarzania Twoich danych, możesz od nas żądać:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych: w przypadku, w którym zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym zakwestionujesz ich prawidłowość – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez KL&MLaw do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; profilowanie

Informujemy, że KL&MLaw nie przekazuje Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informujemy również, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.