REGULAMIN SERWISU

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania z serwisu legalplay.pl („Serwis”).
 2. Serwis jest prowadzony przez kancelarię prawną Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000699343, NIP: 7010739704 („KL&MLaw”).

2. Definicje

Pojęcia pisane wielką literą, o ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, powinny być interpretowane w sposób następujący:

 • KL&MLaw – ma znaczenie nadane w punkcie 1.2 Regulaminu;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu;
 • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – ma znaczenie nadane w punkcie 1.1 Regulaminu;
 • Użytkownik – oznacza każdą osobę (zarówno osobę fizyczną, osobę prawną, jak i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), korzystającą z Serwisu.

3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. KL&MLaw świadczy Użytkownikom usługę dostępu do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 • podawanie, w ramach korzystania z Serwisu, nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji, w tym danych osobowych;
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
 • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych KL&MLaw, osób z nią powiązanych lub osób trzecich;
 • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 • ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia KL&MLaw lub Użytkowników.

5. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Do korzystania z Serwisu potrzebne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie, itp.). Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

6. Dane osobowe

 1. KL&MLaw jest administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub pozyskiwanych przy okazji korzystania przez Użytkownika z Serwisu za pośrednictwem plików cookies.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

7. Reklamacje

 1. KL&MLaw dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji z opisem zastrzeżeń lub błędów w funkcjonowaniu Serwisu na adres: connect@legalplay.pl
 2. Zgłoszenia, o których mowa powyżej, powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez KL&MLaw odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. KL&MLaw może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. KL&MLaw udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania kompletu informacji w zgłoszeniu od Użytkownika.

8. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na prace modernizacyjne.
 2. KL&MLaw nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane powyższymi lub innymi przyczynami, niezależnymi od KL&MLaw.

9. Zmiana Regulaminu

 1. KL&MLaw zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Serwisie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna w Serwisie.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i świadczenie usług na jego podstawie podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.